ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

 • 20kVA ଇସୁଜୁ ଡିଜେଲ ଶକ୍ତି ଜେନେରେଟର |

  20kVA ଇସୁଜୁ ଡିଜେଲ ଶକ୍ତି ଜେନେରେଟର |

  ମୁଖ୍ୟ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:

  - ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଜୁଜୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ |

  - ଡେନିଓ ଡିଜାଇନ୍ କପି କରନ୍ତୁ |

  - ଛୋଟ ଆକାରର କମ୍ପାକ୍ଟ ଗଠନ |

  - ବର୍ଷା ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ କମ୍ ଶବ୍ଦ ହ୍ରାସ |

  - ସରଳ ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ |

  - ସହଜ ଗତି ପାଇଁ ଫର୍କଲିଫ୍ଟ ଛିଦ୍ର |

  - ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 8-10 ଘଣ୍ଟା ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ମଲ୍ଟିପ୍ ରଙ୍ଗ |

  - ଶିଳ୍ପ, ଖଣି, ନିର୍ମାଣ, ପରିବହନରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହୃତ |

 • ଟ୍ରେଲର 100w ଏଲଇଡି ଲ୍ୟାମ୍ପ ସହିତ ମୋବାଇଲ୍ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର ନିର୍ମାତା |

  ଟ୍ରେଲର 100w ଏଲଇଡି ଲ୍ୟାମ୍ପ ସହିତ ମୋବାଇଲ୍ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର ନିର୍ମାତା |

  କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ସୋଲାର୍ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ ସମାଧାନ |

   

  ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:

  ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିଜାଇନ୍, ନିରାପଦ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଲୋ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଅପରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |

  ଏହି ସ ar ର ଲାଇଟ୍ ଟାୱାରଗୁଡିକ ଯେକ any ଣସି ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଡିଜେଲ, ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜେନେରେଟର ଚାଳିତ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର ଆବଶ୍ୟକ |

 • ଟ୍ରେଲର ସହିତ 100w ଲେଡ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ |

  ଟ୍ରେଲର ସହିତ 100w ଲେଡ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ |

  କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ସୋଲାର୍ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ ସମାଧାନ |

   

  ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:

  ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିଜାଇନ୍, ନିରାପଦ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଲୋ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଅପରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |

  ଏହି ସ ar ର ଲାଇଟ୍ ଟାୱାରଗୁଡିକ ଯେକ any ଣସି ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଡିଜେଲ, ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜେନେରେଟର ଚାଳିତ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର ଆବଶ୍ୟକ |

 • ଟ୍ରେଲର ସହିତ ସ olar ର ଚାଳିତ ହାଲୁକା ଟାୱାର ନିର୍ମାତା 9 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା |

  ଟ୍ରେଲର ସହିତ ସ olar ର ଚାଳିତ ହାଲୁକା ଟାୱାର ନିର୍ମାତା 9 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା |

  କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ସୋଲାର୍ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ ସମାଧାନ |

   

  ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:

  ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିଜାଇନ୍, ନିରାପଦ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଲୋ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଅପରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |

  ଏହି ସ ar ର ଲାଇଟ୍ ଟାୱାରଗୁଡିକ ଯେକ any ଣସି ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଡିଜେଲ, ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜେନେରେଟର ଚାଳିତ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର ଆବଶ୍ୟକ |

 • ଟ୍ରେଲର ସହିତ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ସୋଲାର୍ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ ନିର୍ମାତା |

  ଟ୍ରେଲର ସହିତ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ସୋଲାର୍ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ ନିର୍ମାତା |

  କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ସୋଲାର୍ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ ସମାଧାନ |

   

  ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:

  ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିଜାଇନ୍, ନିରାପଦ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଲୋ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଅପରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |

  ଏହି ସ ar ର ଲାଇଟ୍ ଟାୱାରଗୁଡିକ ଯେକ any ଣସି ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଡିଜେଲ, ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜେନେରେଟର ଚାଳିତ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର ଆବଶ୍ୟକ |

 • ଟ୍ରେଲର ସହିତ ସ olar ର ଆଲୋକ ଟାୱାର ନିର୍ମାତା |

  ଟ୍ରେଲର ସହିତ ସ olar ର ଆଲୋକ ଟାୱାର ନିର୍ମାତା |

  କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ସୋଲାର୍ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ ସମାଧାନ |

   

  ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:

  ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିଜାଇନ୍, ନିରାପଦ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଲୋ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଅପରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |

  ଏହି ସ ar ର ଲାଇଟ୍ ଟାୱାରଗୁଡିକ ଯେକ any ଣସି ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଡିଜେଲ, ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜେନେରେଟର ଚାଳିତ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର ଆବଶ୍ୟକ |

 • ମୋବାଇଲ୍ ସୋଲାର୍ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ ନିର୍ମାତା |

  ମୋବାଇଲ୍ ସୋଲାର୍ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ ନିର୍ମାତା |

  କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ସୋଲାର୍ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ ସମାଧାନ |

   

  ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ :

  ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିଜାଇନ୍, ନିରାପଦ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଲୋ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଅପରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |

  ଏହି ସ ar ର ଲାଇଟ୍ ଟାୱାରଗୁଡିକ ଯେକ any ଣସି ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଡିଜେଲ, ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜେନେରେଟର ଚାଳିତ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର ଆବଶ୍ୟକ |

 • 100w ଲେଡ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ |

  100w ଲେଡ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ |

  କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ସୋଲାର୍ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ ସମାଧାନ |

   

  ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ :

  ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିଜାଇନ୍, ନିରାପଦ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଲୋ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଅପରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |

  ଏହି ସ ar ର ଲାଇଟ୍ ଟାୱାରଗୁଡିକ ଯେକ any ଣସି ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଡିଜେଲ, ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜେନେରେଟର ଚାଳିତ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର ଆବଶ୍ୟକ |

 • ସ olar ର ଚାଳିତ ହାଲୁକା ଟାୱାର ନିର୍ମାତା 9 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା |

  ସ olar ର ଚାଳିତ ହାଲୁକା ଟାୱାର ନିର୍ମାତା 9 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା |

  କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ସୋଲାର୍ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ ସମାଧାନ |

   

  ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ :

  ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିଜାଇନ୍, ନିରାପଦ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଲୋ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଅପରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |

  ଏହି ସ ar ର ଲାଇଟ୍ ଟାୱାରଗୁଡିକ ଯେକ any ଣସି ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଡିଜେଲ, ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜେନେରେଟର ଚାଳିତ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର ଆବଶ୍ୟକ |

 • ପୋର୍ଟେବଲ୍ ସୋଲାର୍ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ ନିର୍ମାତା |

  ପୋର୍ଟେବଲ୍ ସୋଲାର୍ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ ନିର୍ମାତା |

  କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ସୋଲାର୍ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ ସମାଧାନ |

   

  ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ :

  ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିଜାଇନ୍, ନିରାପଦ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଲୋ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଅପରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |

  ଏହି ସ ar ର ଲାଇଟ୍ ଟାୱାରଗୁଡିକ ଯେକ any ଣସି ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଡିଜେଲ, ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜେନେରେଟର ଚାଳିତ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର ଆବଶ୍ୟକ |

 • ଏଲଇଡି ଲ୍ୟାମ୍ପ ସହିତ ସୋଲାର ଲାଇଟିଂ ଟାୱାର ନିର୍ମାତା |

  ଏଲଇଡି ଲ୍ୟାମ୍ପ ସହିତ ସୋଲାର ଲାଇଟିଂ ଟାୱାର ନିର୍ମାତା |

  କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ସୋଲାର୍ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ ସମାଧାନ |

   

  ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ :

  ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିଜାଇନ୍, ନିରାପଦ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଲୋ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଅପରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |

  ଏହି ସ ar ର ଲାଇଟ୍ ଟାୱାରଗୁଡିକ ଯେକ any ଣସି ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଡିଜେଲ, ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜେନେରେଟର ଚାଳିତ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର ଆବଶ୍ୟକ |

 • ୟାଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ 10kVA ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର, ମେଟାଲ୍ ହାଲାଇଡ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ 1000w * 4, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଲିଫ୍ଟ ସହିତ 9 ମି ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ |

  ୟାଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ 10kVA ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର, ମେଟାଲ୍ ହାଲାଇଡ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ 1000w * 4, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଲିଫ୍ଟ ସହିତ 9 ମି ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ |

  ପ୍ରମୁଖ ଲାଭ :
  ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-କରୋଜିସନ୍ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ |
  - କମ୍ ଶବ୍ଦ ଅପରେସନ୍ |
  - ଉଚ୍ଚମାନର ଏଲଇଡି ଏବଂ ଧାତୁ ହାଲାଇଡ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ |
  - ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଜେନେରେଟର ମୋଟର |
  - ସରଳ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ |
  -ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର ନିର୍ମାତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିକ୍ରୟ |

  △ ସୋରୋଟେକ୍ ହାଲୁକା ଟାୱାରର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ଉତ୍ପାଦନ କରେ: ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ପୁସ୍ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ / ଟାରିଲର୍ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ / ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ / ସୋଲାର୍ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର୍ |
  OEM କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |
  △ ଷ୍ଟଟଲ୍ସ, ଉଚ୍ଚତା, ପ୍ରଦୀପ, ଜେନେରେଟରଗୁଡ଼ିକ ବ al କଳ୍ପିକ ଅଟେ |
  Sor ସୋରୋଟେକ୍ ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସରଳ କରନ୍ତୁ |
  CE CE, ISO ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ |