ସମ୍ବାଦ

 • ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପାର୍ଟନର |

  ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପାର୍ଟନର |

  ଆମର ଡିଜେଲ ଜେନସେଟ୍ କୁମିନ୍ସ, ପେର୍କିନ୍ସ, ଡ୍ୟୁଜ୍, ଡୋସାନ୍, MTU, ଭଲଭୋ, ୟାନମାର, କୁବୋଟା, ଇଜୁଜୁ, SDEC, ୟୁଚାଇ, ୱାଇଚାଇ, ଫାଉଡେ, ୟାଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ, କୋଫୋଟୋ ସହିତ ବିଶ୍ leading ର ଅଗ୍ରଣୀ ଇଞ୍ଜିନ ନିର୍ମାତା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ | ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା |ENGINE PRIM ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଡିଜେଲ ଜେନସେଟ କ’ଣ?

  ଡିଜେଲ ଜେନସେଟ କ’ଣ?

  ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ, ଘର, କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାୱାର୍ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣ ସମ୍ଭବତ ““ ଡିଜେଲ ଜେନସେଟ୍ ”ଶବ୍ଦ ଦେଖିବେ |ଡିଜେଲ ଜେନସେଟ୍ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ?ଏବଂ ଏହା କ’ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ?“ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍” ପାଇଁ “ଡିଜେଲ ଜେନସେଟ୍” କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଟେ |ଏହା ପ୍ରାୟତ the ଅଧିକ ପରିଚିତ ଟେର୍ ସହିତ ଅଦଳବଦଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ସୋରୋଟେକ୍ ମେସିନାରୀରୁ ଖୋଲା ପ୍ରକାରର ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟରର ଗୁଣ |

  ସୋରୋଟେକ୍ ମେସିନାରୀରୁ ଖୋଲା ପ୍ରକାରର ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟରର ଗୁଣ |

  ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗତିଶୀଳତା ସହିତ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ଏକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ |ଏହା ନିରନ୍ତର, ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିରାପଦରେ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଏହାର ରୂପ ଏବଂ ଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଏୟାରକୋଲ୍ଡ ଏବଂ ୱାଟର କୁଲଡ ଜେନେରେଟର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ |

  ଏୟାର-କୁଲ୍ଡ ଜେନେରେଟର ହେଉଛି ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ କିମ୍ବା ଡବଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଏକ ଜେନେରେଟର |ଜେନେରେଟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ତାପ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ନିର୍ଗତ ବାୟୁକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଏକ ବା ଅଧିକ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ସାଧାରଣତ ,, ପେଟ୍ରୋଲ ଜେନେରେଟର ଏବଂ ଛୋଟ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟରଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ | ଏୟାର-କୁଲ୍ଡ ଜେନେରେଟରଗୁଡିକ ଆବଶ୍ୟକ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟରର ଲାଭ କ’ଣ?

  ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ, ଯାହା ଡିଜେଲକୁ ମୁଖ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ଜେନେରେଟରର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନକୁ ପ୍ରାଇମ ମୋଭର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ |ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟରରେ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ, ସୁବିଧାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ର ଗୁଣ ରହିଛି ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ନୀରବ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଟିପ୍ସ |

  ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର ତୀବ୍ରତା ସହିତ, ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କେତେକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁପର ନିରବ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି |ନୀରବ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ରୁମ୍ ନିଷ୍କାସିତ ବାୟୁ |

  ଯେତେବେଳେ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ଚାଲୁଥାଏ, ତାଜା ପବନର ଏକ ଅଂଶ ଜାଳେଣୀ ଚ୍ୟାମ୍ବରରେ ଚୋବାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ଦ୍ the ାରା ଜେନେରେଟରକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଜାଳେଣି ଚାମ୍ବରରେ ଇନ୍ଧନ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ମିଶ୍ରିତ ହେବ | ସେହି ସମୟରେ, ବହୁ ପରିମାଣରେ | ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଉତ୍ତାପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ b ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଆପଣଙ୍କର କମିନ୍ସ ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଟିପ୍ସ |

  ଆପଣଙ୍କର କମିନ୍ସ ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଟିପ୍ସ |

  ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ପାଇବା ପରେ |କମିନ୍ସ ଜେନେରେଟର କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି?ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମର ବ technical ଷୟିକ ଅବସ୍ଥାର ଅବନତି d ର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର କାହିଁକି ବାଛନ୍ତୁ |

  ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର କାହିଁକି ବାଛନ୍ତୁ |

  ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜୀବନର ଏକ ଅବାସ୍ତବ କିମ୍ବା ନିଖୋଜ ଅଂଶ ହୋଇପାରିଛି |ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ବାଛିବା?ଏଠାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାରରେ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟରର ଶକ୍ତି ଦେଖୁ!...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ |

  ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ |

  ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଯାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ, ଦ୍ରୁତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର କ୍ଷମତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ |ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଦଳ ଗ୍ରାହକ ସେବା, ମରାମତି ଏବଂ ... ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି |
  ଅଧିକ ପଢ
 • ସେବା ଏବଂ ସମର୍ଥନ

  ସେବା ଏବଂ ସମର୍ଥନ

  ୱାରେଣ୍ଟିର ପରିସର ଏହି ନିୟମ SOROTEC ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟିଂ ସେଟ୍ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସମସ୍ତ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଫିଟ୍ |ୱାରେଣ୍ଟି ଅବଧି ସମୟରେ, ଯଦି ଖରାପ ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଂଶ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟଶ hip ଳୀ ହେତୁ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ସୁପ୍ ...
  ଅଧିକ ପଢ