ଏୟାର କୁଲ୍ଡ ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ |

 • 5KVA ମୋବାଇଲ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ 5KW ବିକଳ୍ପ ଜେନେରେଟର 5kva ନୀରବ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ଖୋଲନ୍ତୁ |

  5KVA ମୋବାଇଲ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ 5KW ବିକଳ୍ପ ଜେନେରେଟର 5kva ନୀରବ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ଖୋଲନ୍ତୁ |

  ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ
  ଯେହେତୁ ନିୟମିତ ପେଟ୍ରୋଲ ତୁଳନାରେ ଡିଜେଲ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶସ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ |ଡିଜେଲ ଇନ୍ଧନର କମ୍ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ପରିଣତ ହୁଏ |ଡିଜେଲ ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ଅନେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ |ଶସ୍ତା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ, ଯାହା ବଜାରରେ ଉତ୍ପାଦ ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

  ପାଇବା ସହଜ |
  ସମସ୍ତ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରୁ ଡିଜେଲ ଦୁନିଆରେ ଅତି ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ |ଏହା ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ |ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସ୍ ଅଛି ତେବେ ଏହା ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ |ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସହଜରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇପାରେ |ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଅର୍ଥନ energy ତିକ ଶକ୍ତି ସମାଧାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର କିଣିବା ଉଚିତ୍ |

  ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପରେ
  ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟରଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ |ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟରଗୁଡିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ତେଣୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ସହଜ |ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରିମୋଟ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହୃତ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ |